Inscripcions, matrícula i normativa

Les inscripcions a l’EMBA estan obertes!!

Omple aquest FORMULARI D’INSCRIPCIÓ o bé vine a l’ajuntament

Les classes començaran el mes d’octubre.

Suma’t i expressa

Si estàs interessat/da en algun curs i necessites més informació, tens opcions:

  1. Enviant un correu electrònic a info@escolabellesarts.cat
  2. Trucant a 972 29 00 52
  3. Vine personalment a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts

MATRÍCULA

Import de la matrícula 40 €

(Només es pagarà en una quota en formalitzar l’inscripció)

BONIFICACIONS DE MATRÍCULA

Qualsevol d’aquestes bonificacions hauran de ser justificades mitjançant la presentació d’una instància a les oficines del registre o a la seu electrònica de l’ajuntament amb la documentació corresponent.

Aquestes bonificacions no són acumulables.

Família nombrosa general o especial i monoparental

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància i carnet de família monoparentals o nombrosa vigent

Persones jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància i presentació del DNI en vigor

Persones amb discapacitat igual o superior a 33%

Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Amb presentació d’una instància iAcreditació corresponent

Si una família té més d’un membre de la unitat familiar* cursant activitats formatives a l’EMBA

(*) Quan es parla de «familiar» és imprescindible el mateix domicili i el mateix compte corrent en la domiciliació bancària. Reducció del 25% de l’import de la matrícula. Sol·licitud mitjançant la presentació d’una instancia.

Segons ingressos nets anuals de la unitat familiar i del nombre de membres que la composen

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant la presentació via instància del DNI i de la última renda.

Segons membres de la unitat familiar: la persona beneficiària no pot disposar d’ingressos iguals o superiors a l’import anual de la PNC:

Segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Cataluny a. Les pensions no contributiv es (PNC) 2023:

Es consideren ingressos, tant de la persona sol·licitant com dels familiars amb qui conviu, les rendes de treball, de capital, de béns
immobles, deprestacions o pensions, etc.
La persona beneficiària no pot disposar d’ingressos iguals o superiors a:

Límits anuals 2023_TAULA 1 SENSE ascendents o descendents de 1r GRAU

Membres de la unitat econòmica €

1 6.784,54 €
2 11.533,72 €
3 16.282,90 €
4 21.032,08 €
5 25.781,26 €


Límits anuals 2023_TAULA 2 AMB ascendents o descendents de 1r GRAU
Membres de la unitat econòmica €
2 28.834,30 €
3 40.707,25 €
4 52.580,20 €
5 64.453,15 €
Taula segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Cataluny a. Les pensions no contributiv es (PNC) 2023

  • Si la persona beneficiària conviu amb el cònjuge, els avis, els néts o els germans, s’aplicarà la taula número 1.
  • Si conviu amb un progenitor o amb un fill o filla, independentment que conv isqui amb altres f amiliars, s’aplicarà la taula número 2.

Sol·licitants que hagin estat declarats víctimes de violència masclista

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant la presentació de documentació segons disposa la normativa vigent.

Persones en situació d’atur

Reducció del 25% de l’import de la matrícula, mitjançant acreditació corresponent.

En cas que algú es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula